Tvungen reduksjon av reintall – lovligheten av vedtak

Advokatfirmaet Østgård bistår en reindriftssame i indre Finnmark i en tvist om hvordan et vedtak i et reinbeitedistriktet om reduksjon av reintall skal utformes. Saken gjelder tolkningen av reindriftsloven § 60.

Det sentrale spørsmålet er om reduksjonen må skje forholdsmessig eller om man kan sette et fast maksimumstall likt for alle, og sågar oppjustere lovlig reintall for de reineiere innen distriktet som har et lavere antall rein enn det fastsatte maksimum.

Saken er prinsipiell og skal behandles i Høyesterett 22. og 23. oktober.

Les mer