Trollvassbu-dommen – rettskildemessig svak avgjørelse fra Høyesterett

I saken om Troms Turlags hytte «Trollvassbu» utenfor Tromsø avsa Høyesterett dom sist sommer. I henhold til dommen fikk Troms Turlag ha hytten stående på annen mans grunn uten å betale for seg, basert på en såkalt analogisk anvendelse av nabolovens regel om uforskyldt innpåbygging over grensen til naboens eiendom. Advokat Brynjar Østgård førte saken for grunneieren, og har gikk noen kritiske synspunkter i Tidsskrift for eiendomsrett. Kritikken gjelder den rettskilde-bruk, dvs. den juridiske metode, Høyesterett har benyttet i sin dom.

Kritikken avsluttes slik:

«Rettskildemessig er dommen etter mitt syn svak. Rettsavklaringen er fraværende. Respekten for eiendomsretten er svak. Høyesterett skulle kort og godt ha sagt at analogi fra naboloven § 11 ikke kan begrunnes, og spilt ballen over til lagmannsretten. Det var den mest nærliggende konklusjon, basert på en forsvarlig rettskildemessig vurdering av saken.»

Les mer:   https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfei.18.1.5