Trollvassbu-dommen – rettskildemessig svak avgjørelse fra Høyesterett

I saken om Troms Turlags hytte «Trollvassbu» utenfor Tromsø avsa Høyesterett dom sist sommer. I henhold til dommen fikk Troms Turlag ha hytten stående på annen mans grunn uten å betale for seg, basert på en såkalt analogisk anvendelse av nabolovens regel om uforskyldt innpåbygging over grensen til naboens eiendom. Advokat Brynjar Østgård førte saken for grunneieren, og har gikk noen kritiske synspunkter i Tidsskrift for eiendomsrett. Kritikken gjelder den rettskilde-bruk, dvs. den juridiske metode, Høyesterett har benyttet i sin dom.

Les mer:   https://www.idunn.no/doi/10.18261/tfei.18.1.5