Svalbardtraktatens geografiske virkeområde kan komme opp for Høyesterett

Vårt firma fører en sak for et latvisk fiskebåtrederi. Saken gjelder lovligheten av snøkrabbefiske rundt Svalbard, og reiser et viktig og uavklart spørsmål, nemlig om Svalbardtraktaten gjelder også i den økonomiske 200 mils-sonen rundt Svalbard, eller bare inne ved kysten, i territorialfarvannet (12 mils-sonen). Høyesterett har fått seg dette spørsmålet forelagt flere ganger før, i saker som vårt firma har ført, men har avgjort saken på annet grunnlag. Slik er det ofte i jussen, at saker har flere utganger.

Dersom Høyesterett finner å kunne og ville ta stilling til spørsmålet, vil det få stor betydning for norsk fiskeriforvaltning i nordområdene, og videre også for utvinning av olje- og gassressurser. Dette fordi traktaten krever lik behandling av alle traktatstatenes borgere til utøvelse av næringsvirksomhet.

Les mer: