Svalbard-traktaten og Norges forvaltningsregime på Svalbard til behandling i Høyesterett.

Høyesterett har besluttet å slippe inn til behandling en sak som Advokatfirmaet Østgård DA v/ advokat Hallvard Østgård fører for det latviske rederiet SIA North Star, som fisker snøkrabbe. Saken gjelder spørsmålet om Svalbard-traktatens geografiske virkeområde. Det er slik at Svalbard-traktaten likestiller borgerne i alle traktatstater når det gjelder næringsutøvelse innenfor det geografiske område traktaten gjelder. Dette omfatter også sjøområdene rundt Svalbard. SIA North Star ønsker å kunne fiske snøkrabbe rundt Svalbard på linje med norske rederier.

Den norske regjerings syn er at traktaten bare gjelder på Svalbards sjøterritorium, dvs. ut til 12 nautiske mil fra kysten. Derved mener Norge at traktaten ikke gjelder i den økonomiske sone rundt Svalbard, som på Svalbard betegnes som fiskevernsonen, og som går ut til 200 nautiske mil. Norges syn er derved også at traktaten heller ikke gjelder på Svalbards kontinentalsokkel.

På dette grunnlag er forvaltningsregimet i fiskevernsonen og på kontinentalsokkelen diskriminerende, ved at norske næringsutøvere favoriseres.

Holdbarheten av Norges syn på traktatens virkeområde har vært omdiskutert i mange år, og øvrige traktatstater deler ikke det norske synet.  Spørsmålet har ved flere anledninger vært forsøkt bragt til prøvelse for Høyesterett, men først nå ser det ut til at Høyesterett vil ta stilling til spørsmålet.

Dette er en såvidt viktig sak, at Høyesterett har besluttet at saken skal behandles i plenum, dvs. at retten settes med samtlige 20 dommere. Til vanlig settes retten med fem dommere, og i sjeldne tilfeller med 11 dommere (storkammer), og i helt spesielle tilfeller med alle 20 dommere.

Saken behandles i Høyesterett i dagene 24. – 27. januar 2023.

Advokat Hallvard Østgård er bistått av professor Mads Andenæs ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og professor Eirik Bjørge ved University of Bristol Law School. I tillegg deltar advokat Brynjar Østgård som rettslig medhjelper under sakens behandling i Høyesterett.

Les mer