Snøkrabbesak i Høyesterett – Svalbardtraktaten kan bli vurdert

Høyesterett behandlet 30. og 31. oktober en straffesak som gjelder fangst av snøkrabbe i havområdet rundt Svalbard, der latviske fiskere står tiltalt. Vårt firma ved advokat Hallvard Østgård forsvarer det latviske rederi og kapteinen om bord på fiskebåten. Høyesterett har delt behandlingen av saken. I første omgang skal Høyesterett ta stilling til om snøkrabben er sedentær eller ikke, dvs. om den er en del av havbunnen eller ikke. Er den ikke en del av havbunnen skal de tiltalte frifinnes. Spørsmålet reguleres av FNs Havrettskonvensjon. Det er første gang i historien at en overordnet domstol i noe land skal vurdere dette spørsmålet.

Dersom Høyesterett kommer til at snøkrabben er sedentær, og at rederiet ikke kan straffes uavhengig av Svalbardtrakten, vil Høyesterett i neste omgang måtte behandle spørsmålet om Svalbardtraktaten er brutt og i så fall om traktaten gjelder på kontinentalsokkelen. Høyesterett har tidligere behandlet tre saker som advokat Hallvard Østgård har ført og hvor spørsmålet om traktatens geografiske nedslagsfelt har vært bragt inn, men hvor Høyesterett har avgjort saken på annet grunnlag. Spørsmålet er derfor ikke tidligere prøvd for Høyesterett.

Etter at saken var tatt opp til doms i oktober, fant Høyesterett saken så vidt prinsipiell at det ble besluttet at den skulle behandles på nytt, og da i såkalt storkammer, dvs. med 11 dommere istedenfor den vanlige sammensetning av retten, hvor det er fem dommere. Den nye behandlingen fant sted 15.-17. januar 2019. Dom ventes om kort tid.

Les mer

Les mer