Sameie i hytteeiendom når avtalegrunnlaget er muntlig og lite klargjørende

Advokatfirmaet Østgård bistår en mann som bekostet, og dertil fysisk bygget, en hytte på en tomt som hans daværende samboer eide. Etter at forholdet tok slutt, oppsto tvist om hvem av de to som eide hytteeiendommen. Hun, som eide tomten, mente å være eier av det hele, også hyttebygningen. Han på sin side mente at de var sameiere, eventuelt at han var eneeier av hyttebygningen, selv om hun eide tomten. Hålogaland lagmannsrett kom til at hun var eier av det hele, og lagmannsretten la vekt på at han ikke hadde påvist noen klar avtale mellom dem og dessuten hadde vært passiv i lang tid etter at forholdet tok slutt.

Lagmannsrettens dom er nå anket inn for Høyesterett. Saken er tillatt fremmet til behandling, og ankeforhandling fant sted 17. oktober 2017. Dom kan ventes i løpet av få dager. Saken reiser prinsipielle spørsmål av tingsrettslig art, bl.a. om passivitet, om såkalt konkludent adferd og om hvordan man skal forholde seg når det er et sparsomt avtalegrunnlag og generelt lite avklaring mellom partene i forbindelse med anskaffelsen av tomt og oppføring av hytte.