Nye regler for bevisføring i økonomiske straffesaker – styrking av tiltaltes rettssikkerhet

I såkalte økonomiske straffesaker vil ofte bevisføringen og de faktiske og rettslige problemer ligne det man møter i på sivile saker på det forretningsjuridiske området. Straffeprosessloven er dårlig egnet når det gjelder forsvarlig saksforberedelse og gjennomføring av hovedforhandlingen i mer komplekse økonomiske straffesaker. Ett problem har vært at forsvaret av tiltalte har vært vanskeliggjort ved at man ikke får klar beskjed om hvilke dokumenter i det ofte omfattende skriftlige materialet som skal belyse hvilke sider av sakens faktum. I sivile saker har det lenge vært slik at hver part som påberoper et bevis, må klargjøre hva vedkommende bevismiddel skal godtgjøre. Slik har det dessverre ikke vært i straffesaker. Dette har vært særlig problematisk når dokumentmengden som påtalemyndigheten legger frem er omfattende, hvilket den ofte er i økonomsike straffesaker

Den 8. juli i år trådte det i kraft en endring av straffeprosessloven § 262.

Den bestemmer nå at når påtalemyndigheten har besluttet å reise tiltale, og sender tiltalebeslutningen til retten, så skal den også vedlegge en «oppgave over de bevis som ønskes ført, med en kort redegjørelse for hva det enkelte bevis skal godtgjøre, og for andre sentrale opplysninger om beviset så langt det er grunn til det».

Dette er en klar forbedring, og styrker rettssikkerheten for tiltalte i økonomiske straffesaker. Det er nemlig særlig i den type saker det er behov for en slik skjerpet regel.

Les mer: