Ny kommunelov

Den 22. juni sanksjonerte regjeringen Stortingets vedtak om ny kommunelov. Den vil avløse kommuneloven av 1992. Man regner med at den nye loven vil tre i kraft trinnvis, og at dette vil skje fra 2019.

Den nye loven er, som dagens lov, en rammelov. Også den nye loven gir regler om blant annet kommunal og fylkeskommunal organisering, saksbehandling i folkevalgte organer og valg til folkevalgte organer. Den gir også regler for kommunenes og fylkeskommunenes økonomiforvaltning, egenkontroll og for statlig kontroll og tilsyn.

Loven fastlegger enkelte prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter og det kommunale selvstyret. Dette er nytt, og skal bidra til å styrke det kommunale selvstyret.

I den nye loven videreføres kommunenes vide adgang til selv å bestemme egen organisering. Loven gjelder både kommuner og fylkeskommuner

Les mer