Ny havne- og farvannslov

Stortinget vedtok 4. juni 2019 en ny havne- og farvannslov. Loven trådte i kraft 1. januar 2020. Loven får blant annet betydning for kommunenes myndighet i og ansvar for sitt sjøområde.

Loven erstatter havne- og farvannsloven av 2009. Den nye loven inkluderer også loslovgivningen, og erstatter derved losloven av 2014. Formålet med den nye havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transportpolitikken, blant annet å fremme sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Loven skal også ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. Dette er en videreføring av de mål den tidligere lov hadde.
For kommunene gjøres det endringer i reglene om krav til drift av havn, bruk av havnekapital, ansvar for fremkommelighet og regulering av ferdsel i kommunens sjøområde.

Les mer