Ny havne- og farvannslov i nær fremtid?

Ved NOU 2018:4 Sjøveien videre, ble det i 2018 lagt frem et lovforslag fra et utvalg som var satt ned for å utrede en nye havne- og farvannslov, til erstatning for den någjeldende loven fra 2009.

Utvalget foreslo en del viktige endringer i forhold til dagens lov, bl.a. regler om en viss adgang til å ta utbytte av havnekassen samt endring av ansvar for farvannet, der ansvaret overføres fullt og helt til staten v/ Kystverket, og ikke – som i dag – deles mellom stat og kommune.

Lovforslaget var i sommer sendt på høring til en rekke berørte organisasjoner og instanser.

Det kan være at man i inneværende vårsemester får en lovproposisjon til Stortinget.

Les mer