Ny havne- og farvannslov er like om hjørnet

Regjeringen har nå lagt frem et forslag til ny havne- og farvannslov (Prop.86 L (2018-2019)), til avløsning av loven av 2009. Forslaget bygger på et utredning som 1. mars i år ble lagt frem av et lovutvalg som har utredet saken. Lovsaken skal behandles i Stortinget 4. juni, og i disse dager arbeider stortingskomiteen med å lage en innstilling i saken.

Av viktige endringer som kan ventes, kan nevnes at staten «tar tilbake» vesentlige deler av ansvaret for farvannsforvaltningen, og derved avlaster kommunene, at det åpnes for en noe mer liberal praksis for å ta utbytte fra havnekassen og at anløpsavgiften justeres noe, mens f.eks. mottaksplikten opprettholdes uendret.   Lovforslaget forsterker miljøperspektivet i sjøtransporten.

Losloven er – i uendret form – foreslått innarbeidet i den nye havne- og farvannsloven. Begrunnelsen er at regelverket skal fremstå mer samlet og oversiktlig.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-havne–og-farvannslov/id2641730/