Nesseby-saken: Prinsipiell sak om Finnmarks befolknings rett til naturressurser

Vårt firma – i samarbeid med advokat Frode Elgesem, Oslo og professor dr. jur. Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø – bistår Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag i Varanger i en sak som gjelder bruk av utmarksressurser i Finnmark og som inkluderer et prinsipielt spørsmål om tolkningen av finnmarksloven og viktige spørsmål om erverv av rettigheter gjennom langvarig bruk. Saken er behandlet i Høyesterett i plenum over syv dager i januar, og ble avsluttet fredag 26. januar. På Høyesteretts hjemmeside er den sentrale del av tvisten beskrevet bl.a. slik:

«Uenigheten mellom partene knytter seg til om lokalbefolkningen har en eksklusiv rett til selv å forvalte de utmarksressursene som omfattes av bruksrettene deres, herunder rett til å oppebære den økonomiske avkastningen av ressursene, for eksempel ved ved salg av jakt- og fiskekort.»

Dom i saken vil etter planen bli avsagt den 9. mars kl. 0900 ved offentlig votering, dvs. i åpent rettsmøte i plenumssalen i Høyesterett.

Les mer: https://www.ifinnmark.no/nesseby/finnmark/nyheter/historisk-sak-om-retten-til-finnmark-i-hoyesterett/s/5-81-664181

Les mer: https://www.domstol.no/hoyesterett