Nesseby-saken er bragt inn for Høyesterett – behandles i plenum

Utmarksdomstolen for Finnmark avsa 23. januar i år dom i tvisten mellom Finnmarkseiendommen (FeFo) og Nesseby bygdelag om styring og forvaltning av de rettigheter bygdefolket i Nesseby har til utnyttelse av de fornybare naturressurser i utmarka. Bygdelaget vant i stor grad frem. FeFo anket saken til Høyesterett, og bygdelaget på sin side anket deretter på ett punkt der man ikke hadde vunnet frem. Høyesterett har nå besluttet at begge ankene skal slippes inn til behandling og dertil at saken skal behandles av Høyesterett i plenum, dvs. med samtlige 19 dommere; dette i motsetning til fem dommere, som er det vanlige i den enkelte sak. Plenum er en særdeles sjelden behandlingsform, og brukes der Høyesterett anser at saken reiser svært prinsipielle og viktige rettsspørsmål. I denne saken er det tvist bl.a. om sentrale spørsmål om styringen av utmarksressurser i Finnmark og herunder tolkning av finnmarksloven og de nasjonale og folkerettslige regler om urfolksrettigheter.

Advokatfirmaet Østgård bistår Nesseby bygdelag, sammen professor dr. jur. Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø. Saken behandles i Høyesterett med oppstart 16. januar 2018. Det er satt av syv dager til behandlingen.