Nesseby bygdelag vant i stor grad frem overfor Finnmarkseiendommen

Utmarksdomstolen for Finnmark avsa 23. januar dom i tvisten mellom Nesseby bygdelag og Finnmarkseiendommen (FeFo). Tvisten gjelder retten til å styre utnyttelsen av de utmarksressurser lokalbefolkningen i Nesseby i Varanger har fått anerkjent som ledd i Finnmarkskommisjonens utredning av retten til utmarksressursene i området. Bygdelaget har reist søksmål på vegne av lokalbefolkningen. Advokatfirmaet Østgård v/ advokat Brynjar Østgård har bistått Nesseby bygdelag, i samarbeid med professor dr. juris Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø.

Bygdelaget har i hovedsak vunnet frem med sitt syn, og herunder fått medhold i prinsipielle lovtolkningsspørsmål knyttet til finnmarksloven.

Det er uvisst om FeFo kommer til å anke saken inn for Høyesterett, men det vil formodentlig i så fall gjelde spørsmålet om forståelsen av finnmarksloven, nærmere bestemt om de de rettigheter som lokalbefolkningen har uavhengig av loven, skal kunne styres av FeFo eller av rettighetshaverne selv når det gjelder rettighetenes nærmere utøvelse.

Les mer