Lokalbefolkningens kollektive rettigheter i utmark

Advokatfirmaet Østgård bistår lokalbefolkningen i Nesseby i Varanger i et omfattende søksmål mot Finnmarkseiendommen (FeFo), med krav om å bli tilkjent rett til å styre og forvalte de kollektive bruksrettigheter befolkningen allerede er tilkjent ved Finnmarkskommisjonens utredning og konklusjon. Saken føres i Utmarksdomstolen for Finnmark, med bevisførsel og befaringer 15.-19. august i Vadsø og avsluttende juridisk argumentasjon (prosedyreinnlegg) 19.-21. oktober i Tromsø.

Saken har prinsipiell betydning for tolkningen av Finnmarkslovens regler om kollektive bruksrettigheter i utmark, eksempelvis jakt og fiske.

Advokat Brynjar Østgård fører saken for lokalbefolkningen, sammen med professor dr. juris Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø.

Les mer