Lånefinansiering i kommuner og kommunale foretak (KF) til aksjekjøp

Etter kommuneloven § 50 er det et forbud mot at en kommune eller et KF lånefinansierer kjøp av aksjer. Det vil si at dersom man skal kjøpe et bygg, anlegg eller annet varig driftsmiddel fra et aksjeselskap, så må kjøpet skje som innmatkjøp, ikke som aksjekjøp, dersom det skal lånefinansieres. Denne regelen er omstridt og har ikke i alle tilfeller en overbevisende begrunnelse f.eks for tilfeller der en kommune skal kjøpe et single purpose eiendomsselskap for å bruke eiendommen til eget formål.

Det foreligger nå et forslag til ny kommunelov der det åpnes for at kommunen – og derved også kommunale foretak – kan lånefinansiere kjøp av single purpose eiendomsselskaper. Det heter som begrunnelse for forslaget at «riskoforholdene i rene eiendomsselskaper er … oversiktlige», og at det «ikke er uvanlig at selger bare ønsker å selge eiendommen ved å overdra aksjene i eiendomsselskapet» (NOU 2016:4 side 254-255).

Les mer