Karasjok-saken behandles i Høyesterett i storkammer 29. februar – 11. mars

Saken om eiendomsretten til utmarksområdene i Karasjok er i 2023 pådømt i Utmarksdomstolen for Finnmark, som kom til at lokalbefolkningen i Karasjok (alle som til enhver tid har registrert bostedsadresse der) har en kollektiv eiendomsrett til de utmarksområder i Karasjok kommune som ble overdratt fra Statskog til Finnmarkseiendommen (FeFo) ved ikrafttredelsen av finnmarksloven, og som ikke er spesielt solgt til andre eller blir avklart ligger til andre.  Dette utmarksarealet utgjør litt over 5.361 km2, dvs. 98,3 % av det samlede arealet i Karasjok kommune. Domstolen avviste at den kollektive eiendomsretten kun tillå den spesifikt samiske befolkning i kommunen, slik en av de lokale grupperinger hadde krevet.

FeFo har anket dommen inn for Høyesterett. Også den gruppering som mente at den kollektive eiendomsrett kun tillå den samiske befolkning har anket dommen.

Reindriftens rolle er sentral, både historisk og rent rettighetsmessig. En av de involverte reindriftssiidaer i dette sakskomplekset, Máhkarávju siida, har erklært såkalt partshjelp til fordel for FeFo. Advokatfirmaet Østgård DA v/ advokat Brynjar Østgård har overtatt prosessoppdraget for Máhkarávju siida når saken nå er bragt inn for Høyeserett.

Saken behandles i såkalt storkammer, med elleve dommere i retten, dvs. en mellomting mellom vanlig avdeling (fem dommere) og plenum (samtlige dommere). Dette som følge av sakens viktighet og prinsippielle sider. Saken behandles i dagene 29. februar – 11. mars 2024. Ankeforhandlingen strømmes, slik at det er anledning til å følge saken selv om man ikke møter opp i Høyesterett i Oslo:

Les mer