Høyesterett har avsagt dom i snøkrabbesaken om rettsforholdene i havområdene rundt Svalbard.

Høyesterett har i dag avsagt dom sak Sia North Star Ltd mot staten om fangst av snøkrabbe på Svalbard kontinentalsokkel. Vårt firma, med advokat Hallvard Østgård som prosessfullmektig og advokat Brynjar Østgård som rettslig medhjelper, har – sammen med advokat, professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo og professor Eirik Bjørge ved University of Bristol – prosedert saken for Sia North Star Ltd., som er et latvisk rederi. Latvia er part i Svalbardtraktaten.

Høyesterett kom til at det likebehandlingsprinsipp som gjelder i Svalbardtraktaten ikke får anvendelse utenfor Svalbards territorialgrense på 12 nautiske mil, og følgelig heller ikke ute på kontinentalsokkelen, og derved at private aktører fra andre traktatstater ikke har krav på å kunne høste av ressursene i området.

Les mer