Høyesterett behandler prinsippsak om betydningen av sluttoppgjør ved boligoppføring

Vårt firma bistår en utbygger av boliger i en sak hvor spørsmålet er om boligkjøperne kan fremme ytterligere krav mot utbygger (i dette tilfellet krav om dagmulkt) etter at sluttoppgjør et foretatt i medhold av bustadoppføringslova § 48 tredje ledd, som lyder: «Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje er reist seinast ein månad etter at rekninga er motteken. »

Utbyggeren tapte saken i lagmannsretten, men saken er nå anket inn for Høyesterett, hvor den vil bli behandlet i løpet av høsten.

Det sentrale spørsmål er om et krav om dagmulkt som ble fremmet tidligere, men som ikke ble tatt med i anledning sluttoppgjøret, deretter (etter utløpet av fristen på én måned etter sluttoppgjør) kan fremmes på nytt. Saken reiser således prinsipielle spørsmål om betydningen av sluttoppgjør. Saken behandles hos oss av advokatene Hallvard Østgård og Tor Johan Norheim.