Hovedentreprenørens ansvar for skade som en underentreprenør forvolder på annen eiendom tilhørende byggherren

Høyesterett har 27. mai 2020 avsagt dom i en sak som gjelder spørsmålet om hvorlangt en hovedentreprenør hefter for skade som en underentreprenør gjør på en annen av byggherrens eiendommer enn den som er gjenstand for entreprisen.
Vårt firma bistår en større nordnorsk entreprenør som hadde en kontrakt med Kystverket om å utføre arbeid på et av Kystverkets anlegg. Entreprenøren hadde engasjert en underentreprenør til utførelse av en del av arbeidsoperasjonen. Underentreprenøren påførte under utførelsen en skade på et sjømerke, som var en annen del av Kystverkets eiendom enn det som entrepriseoppdraget knyttet seg til (to moloer). Kystverket mente at ikke bare underentreprenøren, men også hovedentreprenøren heftet for denne skaden.
Høyesterett kom til at dersom hovedentreprenøren i et slikt tilfelle skal hefte, må de skader underentreprenøren påfører byggherrens eiendom, i det minste ha en nærmere tilknytning til de oppgavene  underentreprenøren er tildelt.
Høyesterett kom til at ansvar for kontraktsmedhjelperens skadevoldende handling i dette tilfellet ikke var aktuelt, og uttalte:
«Det skadete sjømerket var imidlertid ikke i hovedentreprenørens varetekt, det sto heller ikke plassert i anleggsområdet eller i umiddelbar nærhet til de moloene som skulle utbedres. Sjømerket var en del av et overrettsmerke som skal vise trygg led inn til Andenes havn, og var således en del av den offentlige infrastrukturen i området. Det fremstår på denne bakgrunn som tilfeldig at sjømerket og kontraktsgjenstanden hadde samme eier. Jeg kan dermed vanskelig se at Kystverket i en slik situasjon skal stå sterkere enn om skaden var blitt påført av en annen som ferdes i havnen.»
Dommen gir viktige føringer for hvor langt det såkalte ulovfestede kontraktshjelperansvaret strekker seg.