«Haill»-saken kommer opp til prøving i Høyesterett – grensen for straffbare uttalelser overfor offentlig tjenestemann

Høyesterett har besluttet å slippe inn til prøving Hålogaland lagmannsretts dom i sak der en ansatt på et fiskebruk i Hasvik i Finnmark kom med noen bemerkninger overfor to kvinnelige fiskerinspektører som ble ansett som utilbørlig forulemping av de to inspektører.

Advokat Brynjar Østgård var forsvarer for domfelte i lagmannsretten, og anket saken inn for Høyesterett. Anken rettet seg mot lovanvendelsen, og det ble i ankeerklæringen gjort gjeldende at lagmannsretten har trukket en for vid grense for hva som må ansees som straffbar, verbal forulemping av offentlig tjenestemann. Saken reiser ikke bare spørsmål om tolking av vedkommende straffebestemmelse (straffeloven § 156 annet ledd), men også gjennomslagskraften til den alminnelige ytringsfrihet i Grunnloven § 100 og i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10.

Saken behandles i Høyesterett torsdag 30. november 2023. Advokat Brynjar Østgård er oppnevnt som forsvarer også i Høyesterett.

Les mer