Gulgofjord-saken – utmarksrettigheter i ytre strøk av Finnmark

Utmarksdomstolen for Finnmark, som er en spesialdomstol for behandling av eiendoms- og bruksrettigheter i utmark i Finnmark, behandlet i august en sak som gjelder eiendomsretten til et 30 km2 stort utmarksområde i Gulgofjord, som er en sidefjord til Tanafjorden. Det er etterkommere av den opprinnelige lokalbefolkning i fjorden som har reist saken, og motpart er Finnmarkseiendommen (FeFo), som har overtatt statens posisjon på den såkalte statens umatrikulerte grunn i Finnmark. Vårt firma ved advokat Brynjar Østgård har bistått lokalbefolkningen, sammen med professor Øyvind Ravna ved UiTø. Dom i saken falt 10. oktober. Lokalbefolkningen ble ikke tilkjent eiendomsrett. Utmarksdomstolen la betydelig vekt å statens tidligere disposisjoner, og mente at disse både var uttrykk for at staten anså seg som eier, og at lokalbefolkningen var innforstått med det.  Domstolen viste herunder til de signaler Høyesterett tidligere i år har gitt i den såkalte «Nesseby-saken». Dommen betyr at man i praksis kan se bort fra muligheten for, i ytre strøk av Finnmark, å vinne gehør for krav om kollektiv eiendomsrett til større utmarksområder. Det gjenstår å se om situasjonen vil bli annerledes bedømt i de indre strøk, dvs. Karasjok, Kautokeino og øvre Tana, som er under utredning nå.

Les mer