Forslag til ny lov om havner og farvann

Det regjeringsoppnevnte havnelovutvalget la i dag, 1. mars 2018, frem sin utredning om, og sitt forslag til, ny lov om havner og farvann. (NOU 2018:4) En ny lov vil avløse loven av 2009, og vil etter forslaget også inkludere losloven, dog uten innholdsmessige endringer av denne. Forslaget gjør visse endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune, justeringer av adgangen til å ta utbytte fra havnedriften og enkelte andre endringer.

Forslaget vil formodentlig bli sendt ut på høring på vanlig måte, etter bearbeidelse i samferdselsdepartementet, som er fagdepartementet for havner og farvann.

Advokatfirmaet Østgård DA yter juridisk bistand til en rekke norske havner, og også til den landsdekkende havneorganisasjonen Norske Havner, og følger prosessen tett. I tillegg har advokat Brynjar Østgård gitt ut en juridisk kommentar til 2009-loven, og vil følge opp med ajourført bok dersom, og når, en ny lov kommer.

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-havne–og-farvannslov/id2592386/