Eierskapskonferansen for norske havner og deres eiere

Norsk Havneforening arrangerte 6. juni i Oslo den årlige eierskapskonferansen.

Havneforeningens siktemål angis slik:

«Norsk Havneforening inviterer jevnlig havnenes eierrepresentanter, kommunepolitikere, havneledere og andre til Eierskapskonferansen. Hensikten med konferansen er å sette fokus på aktuelle saker som berører eierforholdene i havne-Norge.»

I år var det særlig to emner som var gjenstand for oppmerksomhet. Det ene var Nasjonal Transportplan (NTP) og oppfølgningen av denne. Statssekretær Reynir Jóhannesson foredro om regjeringens tiltak fremover. Det andre emnet var havnenes ordning med anløpsavgift og Kystverkets tilsyn med at denne avgiften beregnes på korrekt måte, samt status når det gjelder Hurtigrutens søksmål mot en rekke norske havner knyttet til vederlag for bruk av kaiplass m.v. Om disse ting gav advokat Brynjar Østgård en statusoppdatering på konferansen.

Les mer