Dom i snøkrabbesaken – Høyesterett i storkammer

Den 14. februar avsa Høyesterett i storkammer – dvs. med elleve dommere, i motsetning til den vanlige sammensetning med fem dommere – dom i den såkalte snøkrabbesaken, der et latvisk fartøy hadde fangstet snøkrabbe innenfor Svalbards fiskevernsone, på Svalbards kontinentalsokkel. Rederiet og kapteinen ble tiltalt for overtredelse av havressursloven da de ikke hadde gyldig norsk tillatelse til fangsten. Advokatfirmaet Østgård ved advokatene Hallvard Østgård og Alexander Arnesen, sammen med folkerettsekspertene professor Mads Andenæs, Universitetet i Oslo og professor Eirik Bjørge, University of Bristol, bisto det latviske rederiet og kapteinen. Til forsvar for de tiltalte ble gjort gjeldende at de ikke kunne straffes, da snøkrabbereguleringen kun gjaldt for kontinentalsokkelen og krabben ikke tilhører denne og uansett at straff vil være i strid med likebehandlingsprinsippet i Svalbard-traktaten.

Høyesterett kom til at krabben tilhører sokkelen og dessuten at straff kan anvendes selv om reguleringen eventuelt skulle være i strid med likebehandlingsprinsippet. Høyesterett mente at de tiltalte – hvis de ville bestride lovligheten av reguleringene – i så fall måtte reise sivilt søksmål mot staten Norge.

Rederiet har varslet at de vil bringe saken inn for FNs internasjonale domstol i Haag.

Les mer: