Dom i Høyesterett i Nesseby-saken

Høyesterett avsa 9. mars en enstemmig dom i saken mellom Finnmarkseiendommen (FeFo og Nesseby bygdelag, og FeFo ble anerkjent å ha styrings-/forvaltningsrett over de lokalt opparbeidede bruksutnyttelser av utmarksressurser i Nesseby i Varanger. Høyesterett tolket finnmarksloven og Norges folkerettslige forpliktelser i tråd med FeFos syn. Høyesterett legger imidlertid klare føringer på den måten hvorpå FeFo må utøve sin forvaltning, slik at de lokalt opparbeidede bruksrettigheter effektivt respekteres. I så henseende vil dommen få positiv effekt for lokalbefolkningen, selv om FeFo formelt vant frem med sitt syn. Når Nesseby bygdelag, som vårt firma representerer, sammen med advokat Frode Elgesem og professor dr jur Øyvind Ravna, har gjennomført denne rettssaken i Utmarksdomstolen for Finnmark og nå i Høyesterett, har det således sin klare verdi for fremtiden, både for Nessebys lokalbefolkning og for lokale rettighetshavere andre steder i Finnmark.

Les mer: https://www.nrk.no/sapmi/fefo-vant-mot-nesseby-bygdelag-i-hoyesterett-1.13947925