Eksterne tjenestetilbyderes bruk av norske havners infrastruktur for å tilby egne tjenester

I enkelte norske havner ønsker utenforstående tjenestetilbydere å benytte den kommunale, evt interkommunale havnens kaier og terminaler for å tilby tjenester som for eksempel fortøyning og leveranse av landstrøm og vann til anløpende fartøyer; dette til dels i konkurranse med vedkommende havns eget tilbud om de samme tjenester. Dette reiser både konkurranserettslige og havnerettslige spørsmål, herunder med innslag av forvaltningsrettslige prinsipper, som til en viss grad kommer inn også ved havnenes forretningsmessige drift, noe som senest er fastslått av Høyesterett i den såkalte Stranda-dommen fra 2015.

Advokatfirmaet Østgård bistår flere havner som nå er konfrontert med en slik konkurransesituasjon. Det er også reist søksmål for domstolene med spørsmål om – og i så fall på hvilke vilkår – havner er forpliktet til å akseptere slike utenforstående tjenestetilbydere og gi dem tilgang til havnens egen infrastruktur.