Avklarende dom i Høyesterett om reintallsreduksjon

Høyesterett avsa 19. desember en avklarende dom om tvungen reduksjon av antall rein overfor de enkelte reindriftsutøvere innenfor en siida. Advokatfirma Østgård førte saken for en reineier som var pålagt å redusere sitt reintall. Reinbeitedistriktet var motpart. Reineieren vant saken, under dissens, i Høyesterett. Saken er slik sammenfattet på Høyesteretts hjemmeside:

«Et reinbeitedistrikt hadde fastsatt bruksregler med bestemmelser om et øvre reintall på 650 rein per siidaandel i den eneste sommersiidaen i distriktet. For flere av siidaandelene innebar dette at de måtte redusere antallet rein betydelig, mens andre fikk anledning til å øke sitt reintall.

En reineier som etter vedtaket måtte redusere sitt reintall fra 1400 til 650, bestred at det kunne fattes et slikt vedtak uten tilslutning fra samtlige siidaandeler og anførte at reintallsreduksjon måtte gjennomføres ved forholdsmessig reduksjon blant alle siidaandelene. Han anførte også at vedtaket medførte en krenkelse av eiendomsvernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK P1-1).

Høyesteretts flertall (tre dommere) kom i likhet med lagmannsretten til at reinbeitedistriktets vedtak var ugyldig. Mindretallet (to dommere) mente at vedtaket var gyldig, og at det heller ikke krenket EMK P1-1.

Dommen avklarer rekkevidden av reindriftsloven § 60 fjerde ledd om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel som ledd i gjennomføring av reintallsreduksjon.»

Les mer