Advokatforeningens vedtekter bør endres m.h.t. foreningens øverste organ

Den norske advokatforenings øverste organ er representantskapet. I dag fungerer dette organet ikke tilfredsstillende, mener advokat Brynjar Østgård, som har sittet som medlem i representantskapet siden 2013. Han foreslår overfor foreningen at foreningens vedtekter endres, slik at det etableres et formannskap i representantskapet. Derved vil representantskapet kunne vitaliseres og gis en større reell – ikke bare formell – innflytelse, i tråd med det som er formålet med dette foreningsorganet. Østgård forslag er nå til behandling i Advokatforeningen.

Les mer