Sameie i hytteeiendom når avtalegrunnlaget er muntlig og lite klargjørende

Advokatfirmaet Østgård bistår en mann som bekostet, og dertil fysisk bygget, en hytte på en tomt som hans daværende samboer eide. Etter at forholdet tok slutt, oppsto tvist om hvem av de to som eide hytteeiendommen. Hun, som eide tomten, mente å være eier av det hele, også hyttebygningen. Han på sin side mente at de var sameiere, eventuelt at han var eneeier av hyttebygningen, selv om hun eide tomten. Hålogaland lagmannsrett kom til at hun var eier av det hele, og lagmannsretten la vekt på at han ikke hadde påvist noen klar avtale mellom dem og dessuten hadde vært passiv i lang tid etter at forholdet tok slutt.

Lagmannsrettens dom er nå anket inn for Høyesterett. Saken er tillatt fremmet til behandling, og ankeforhandling er fastsatt til 17. oktober 2017. Saken reiser prinsipielle spørsmål av tingsrettslig art, bl.a. om passivitet, om såkalt konkludent adferd og om hvordan man skal forholde seg når det er et sparsomt avtalegrunnlag og generelt lite avklaring mellom partene i forbindelse med anskaffelsen av tomt og oppføring av hytte.

Nesseby-saken er bragt inn for Høyesterett – behandles i plenum

Utmarksdomstolen for Finnmark avsa 23. januar i år dom i tvisten mellom Finnmarkseiendommen (FeFo) og Nesseby bygdelag om styring og forvaltning av de rettigheter bygdefolket i Nesseby har til utnyttelse av de fornybare naturressurser i utmarka. Bygdelaget vant i stor grad frem. FeFo anket saken til Høyesterett, og bygdelaget på sin side anket deretter på ett punkt der man ikke hadde vunnet frem. Høyesterett har nå besluttet at begge ankene skal slippes inn til behandling og dertil at saken skal behandles av Høyesterett i plenum, dvs. med samtlige 19 dommere; dette i motsetning til fem dommere, som er det vanlige i den enkelte sak. Plenum er en særdeles sjelden behandlingsform, og brukes der Høyesterett anser at saken reiser svært prinsipielle og viktige rettsspørsmål. I denne saken er det tvist bl.a. om sentrale spørsmål om styringen av utmarksressurser i Finnmark og herunder tolkning av finnmarksloven og de nasjonale og folkerettslige regler om urfolksrettigheter.

Advokatfirmaet Østgård bistår Nesseby bygdelag, sammen professor dr. jur. Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø. Saken behandles i Høyesterett med oppstart 16. januar 2018. Det er satt av syv dager til behandlingen.

Bodø kommune v/ Bodø Havn vant frem overfor Hurtigruten

Hurtigruten har saksøkt flere norske havner, blant dem Bodø Havn, og krever reduksjon av vederlag for bruk av kaiplass. Hurtigruten mener at havnenes forretningsbetingelser og priser er i strid med konkurranseloven, forvaltningsrettslige regler om myndighetsmisbruk samt avtaleloven og prisloven. Salten tingrett gav våren 2016 i stor grad Hurtigruten medhold overfor Bodø Havn. Bodø Havn anket saken til Hålogaland lagmannsrett, som i dom 4. april frifant Bodø Havn og tilkjente havnen saksomkostninger.

Lagmannsretten mener at Bodø Havns forretningsbetingelser og priser er lovlige og gyldige.

Advokatfirmaet Østgård bistår Bodø Havn, sammen med advokatfirmaet Hjort. Advokatfirmaet Østgårds team på saken ledes av advokat Brynjar Østgård. Advokatfirmaet Østgård bistår også en rekke andre havner som er saksøkt av Hurtigruten med påstand om ugyldige og lovstridige forretningsvilkår og priser.

Hurtigruten har anket saken inn for Høyesterett, og man venter nå (juni 2017) på avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg om hvorvidt saken slipper inn til behandling.

Les mer

Norsk havneforening møter samferdselsministeren

Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn møtte fredag 3. februar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og flere av departementets embets- og tjenestemenn for å drøfte norske havners ansvar og rolle i den offentlige havne- og farvannsforvaltningen. Advokat Brynjar Østgård deltok sammen med Norsk Havneforening som foreningens juridiske rådgiver, samtidig som Advokatfirmaet Østgård har oppdrag for en rekke kommunale havner, knyttet til forståelsen av havne- og farvannsloven når det gjelder offentlige oppgaver innenfor sikkerhet og trygg ferdsel i havn og farvann, herunder grensesnittet mot staten representert ved Kystverket.

Les mer

Ny sak om Norges jurisdiksjon rundt Svalbard og Svalbardtraktatens virkeområde

Tråleren «Senator» fra Latvia er for få dager siden arrestert av norske myndigheter med påstand om ulovlig snøkrabbefiske utenfor Svalbard. Fartøyet har lisens fra Latvia og har fått godkjennelse fra EU, som har meldt til norske myndigheter om 16 utstedte lisenser.

Advokatfirmaet Østgård bistår rederiet, som nekter å vedta noe forelegg. Rederiet henviser til at man har fått lisens.

Saken gjelder egentlig en konflikt mellom EU og Norge om rettigheter utenfor Svalbards kyst, og herunder virkeområdet for Svalbardtraktaten. Traktaten tilsier en likebehandling av alle traktatstaters borgere.

Advokatfirmaet Østgård har to ganger tidligere prosedert lignende spørsmål i Høyesterett på vegne av tyske og spanske redere, hvor Høyesterett har unnlatt å ta stilling til Svalbardtraktatens virkeområde, idet sakene er avgjort på annet grunnlag, slik at traktatens virkeområde ikke er kommet på spissen.

Les mer

Nesseby bygdelag vant i stor grad frem overfor Finnmarkseiendommen

Utmarksdomstolen for Finnmark avsa 23. januar dom i tvisten mellom Nesseby bygdelag og Finnmarkseiendommen (FeFo). Tvisten gjelder retten til å styre utnyttelsen av de utmarksressurser lokalbefolkningen i Nesseby i Varanger har fått anerkjent som ledd i Finnmarkskommisjonens utredning av retten til utmarksressursene i området. Bygdelaget har reist søksmål på vegne av lokalbefolkningen. Advokatfirmaet Østgård v/ advokat Brynjar Østgård har bistått Nesseby bygdelag, i samarbeid med professor dr. juris Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø.

Bygdelaget har i hovedsak vunnet frem med sitt syn, og herunder fått medhold i prinsipielle lovtolkningsspørsmål knyttet til finnmarksloven.

Det er uvisst om FeFo kommer til å anke saken inn for Høyesterett, men det vil formodentlig i så fall gjelde spørsmålet om forståelsen av finnmarksloven, nærmere bestemt om de de rettigheter som lokalbefolkningen har uavhengig av loven, skal kunne styres av FeFo eller av rettighetshaverne selv når det gjelder rettighetenes nærmere utøvelse.

Les mer

Advokat Jan Halstein Haugnes ny partner i Advokatfirmaet Østgård

Med glede kan vi meddele at advokat Jan Halstein Haugnes er trådt inn som ny partner i vårt firma. Haugnes har lang erfaring fra bank og næringsliv for øvrig, herunder som leder, samt flere års erfaring som advokat.  Haugnes kommer fra posisjon som partner i advokatfirma Rønning-Hansen i Tromsø, og vil videreføre sin portefølje med konkursbobehandling og allminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Haugnes har, i tillegg til juridisk embetseksamen, også økonomisk utdannelse, bl.a. MBA fra Norges Handelshøyskole.

Mats Nygaard Johnsen ny partner i Advokatfirmaet Østgård

Det er med glede vi kan meddele at advokat Mats Nygaard Johnsen er trådt inn som partner i Advokatfirmaet Østgård fra årsskiftet. Mats arbeider til daglig fra vårt kontor i Harstad, og vil fortsette med dette. Mats har tidligere arbeidet i advokatfirmaet BA-HR i Oslo, hvor han var tilknyttet markedsgruppen finans, samt at han har bred erfaring med tvisteløsning som dommerfullmektig med Trondenes tingrett. Han er i tillegg sensor ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Han har vært tilknyttet advokatfirmaet Østgård de siste to årene, hvor han i stor grad arbeider med forretningsjuridiske spørsmål, og da særlig innenfor områdene fast eiendom, kontraktsrett og tvisteløsning.

Fellesseminar for norske jusstudenters rettshjelptiltak

Norske jusstudenter sitter ikke bare på lesesalen. De driver også lavterskel rettshjelptiltak for det rettssøkende publikum, med særlig oppmerksomhet mot svake grupper i samfunnet. I høst har Jusshjelpa i Nord-Norge, som drives av studenter ved det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Tromsø, arrangert et fellesseminar for de forskjellige lærestedenes rettshjelptiltak, dvs. Jussbuss, JURK – Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge og Jusshjelpa i Nord-Norge.

Advokatfirmaet Østgård har gitt økonomisk støtte til dette arrangementet.

Temaet for fellesseminaret var «Kvinner i fengsel», og ulike problemstillinger knyttet til dette ble godt belyst fra ulike foredragsholdere.

Les mer

Ytterligere fra Jussformidlingen i Bergen

.. og fra Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) i Oslo

Hurtigrutens søksmål mot Bodø Havn behandles i lagmannsretten

I januar behandler Hålogaland lagmannsrett Hurtigrutens søksmål  mot Bodø kommune v/ Bodø Havn KF. Hurtigruten mener at havnens forretningsbetingelser og priser strider mot bl.a. konkurransereglene og forvaltningsrettslige likhetsprinsipper. Bodø Havn er uenig i disse påstandene, og mener at både priser og forretningsbetingelser er fullt lovlige, og at Hurtigruten reelt sett faktisk betaler mindre enn det koster å tilby Hurtigruten de tjenester havnen gjør. Advokatfirmaet Østgård bistår Bodø Havn, samt en rekke andre havner som er saksøkt av Hurtigruten med lignende og tilsvarende problemstillinger.

Les merAdvokatfirmaet Østgård DA

NOEN