Snøkrabbesak i Høyesterett – Svalbardtraktaten kan bli vurdert

Høyesterett behandlet 30. og 31. oktober en straffesak som gjelder fangst av snøkrabbe i havområdet rundt Svalbard, der latviske fiskere står tiltalt. Vårt firma ved advokat Hallvard Østgård forsvarer det latviske rederi og kapteinen om bord på fiskebåten. Høyesterett har delt behandlingen av saken. I første omgang skal Høyesterett ta stilling til om snøkrabben er sedentær eller ikke, dvs. om den er en del av havbunnen eller ikke. Er den ikke en del av havbunnen skal de tiltalte frifinnes. Spørsmålet reguleres av FNs Havrettskonvensjon. Det er første gang i historien at en overordnet domstol i noe land skal vurdere dette spørsmålet.

Dom forventes i løpet av noen dager. Dersom Høyesterett kommer til at snøkrabben er sedentær, og at rederiet ikke kan straffes uavhengig av Svalbardtrakten, vil Høyesterett i neste omgang måtte behandle spørsmålet om Svalbardtraktaten er brutt og i så fall om traktaten gjelder på kontinentalsokkelen. Høyesterett har tidligere behandlet tre saker som advokat Hallvard Østgård har ført og hvor spørsmålet om traktatens geografiske nedslagsfelt har vært bragt inn, men hvor Høyesterett har avgjort saken på annet grunnlag. Spørsmålet er derfor ikke tidligere prøvd for Høyesterett.

Les mer

Les mer