Utmarksrettigheter i Finnmark

Utmarksdomstolen for Finnmark, som er en spesialdomstol for behandling av eiendoms- og bruksrettigheter i utmark i Finnmark, har i august behandlet en sak som gjelder eiendomsretten til et 30 km2 stort utmarksområde i Gulgofjord, som er en sidefjord til Tanafjorden. Det er etterkommere av den opprinnelige lokalbefolkning i fjorden som har reist saken, og motpart er Finnmarkseiendommen (FeFo), som har overtatt statens posisjon på den såkalte statens umatrikulerte grunn i Finnmark. Vårt firma ved advokat Brynjar Østgård har bistått lokalbefolkningen, sammen med professor Øyvind Ravna ved UiTø. Dom i saken kan ventes rundt 1. november. Dommen vil kunne få stor betydning for avgjørelsen av hva som skal til for å oppnå eiendomsrett i den rettsavklaringsprosess for Finnmark som er igangsatt i medhold av finnmarksloven.

Les mer