Sameie i hytteeiendom når avtalegrunnlaget er muntlig og lite klargjørende

Advokatfirmaet Østgård bistår en mann som bekostet, og dertil fysisk bygget, en hytte på en tomt som hans daværende samboer eide. Etter at forholdet tok slutt, oppsto tvist om hvem av de to som eide hytteeiendommen. Hun, som eide tomten, mente å være eier av det hele, også hyttebygningen. Han på sin side mente at de var sameiere, eventuelt at han var eneeier av hyttebygningen, selv om hun eide tomten. Hålogaland lagmannsrett kom til at hun var eier av det hele, og lagmannsretten la vekt på at han ikke hadde påvist noen klar avtale mellom dem og dessuten hadde vært passiv i lang tid etter at forholdet tok slutt.

Lagmannsrettens dom er nå anket inn for Høyesterett. Saken er tillatt fremmet til behandling, og ankeforhandling er fastsatt til 17. oktober 2017. Saken reiser prinsipielle spørsmål av tingsrettslig art, bl.a. om passivitet, om såkalt konkludent adferd og om hvordan man skal forholde seg når det er et sparsomt avtalegrunnlag og generelt lite avklaring mellom partene i forbindelse med anskaffelsen av tomt og oppføring av hytte.

Nesseby-saken er bragt inn for Høyesterett - behandles i plenum

Utmarksdomstolen for Finnmark avsa 23. januar i år dom i tvisten mellom Finnmarkseiendommen (FeFo) og Nesseby bygdelag om styring og forvaltning av de rettigheter bygdefolket i Nesseby har til utnyttelse av de fornybare naturressurser i utmarka. Bygdelaget vant i stor grad frem. FeFo anket saken til Høyesterett, og bygdelaget på sin side anket deretter på ett punkt der man ikke hadde vunnet frem. Høyesterett har nå besluttet at begge ankene skal slippes inn til behandling og dertil at saken skal behandles av Høyesterett i plenum, dvs. med samtlige 19 dommere; dette i motsetning til fem dommere, som er det vanlige i den enkelte sak. Plenum er en særdeles sjelden behandlingsform, og brukes der Høyesterett anser at saken reiser svært prinsipielle og viktige rettsspørsmål. I denne saken er det tvist bl.a. om sentrale spørsmål om styringen av utmarksressurser i Finnmark og herunder tolkning av finnmarksloven og de nasjonale og folkerettslige regler om urfolksrettigheter.

Advokatfirmaet Østgård bistår Nesseby bygdelag, sammen professor dr. jur. Øyvind Ravna ved Universitetet i Tromsø. Saken behandles i Høyesterett med oppstart 16. januar 2018. Det er satt av syv dager til behandlingen.

Bodø kommune v/ Bodø Havn vant frem overfor Hurtigruten

Hurtigruten har saksøkt flere norske havner, blant dem Bodø Havn, og krever reduksjon av vederlag for bruk av kaiplass. Hurtigruten mener at havnenes forretningsbetingelser og priser er i strid med konkurranseloven, forvaltningsrettslige regler om myndighetsmisbruk samt avtaleloven og prisloven. Salten tingrett gav våren 2016 i stor grad Hurtigruten medhold overfor Bodø Havn. Bodø Havn anket saken til Hålogaland lagmannsrett, som i dom 4. april frifant Bodø Havn og tilkjente havnen saksomkostninger.

Lagmannsretten mener at Bodø Havns forretningsbetingelser og priser er lovlige og gyldige.

Advokatfirmaet Østgård bistår Bodø Havn, sammen med advokatfirmaet Hjort. Advokatfirmaet Østgårds team på saken ledes av advokat Brynjar Østgård. Advokatfirmaet Østgård bistår også en rekke andre havner som er saksøkt av Hurtigruten med påstand om ugyldige og lovstridige forretningsvilkår og priser.

Hurtigruten har anket saken inn for Høyesterett, og man venter nå (juni 2017) på avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg om hvorvidt saken slipper inn til behandling.

Les mer

Nyhetsarkiv »

Advokatfirmaet Østgård DA

NOEN